Ekonomiska effekter av taxikörkort

Författare: Mounir Karadja, Och Anton Sundberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:4

Vi studerar de ekonomiska effekterna av att ta taxikörkort. Analysen utgår från en jämförelse av individer som klarat de tre skriftliga teoriproven som krävs för en taxiförarlegitimation och individer som inte gjort detta. Vi finner att de som söker sig till taxibranschen har en särskilt negativ inkomstutveckling under året innan. Detta gäller både för svensk- och utlandsfödda. Efter att teoriproven avklarats ökar dock utlandsfödda sina månadsinkomster med cirka 50 procent jämfört med inkomsterna två år tidigare samtidigt som användningen av socialförsäkringssystemet minskar. Även bland svenskfödda finner vi positiva effekter som indikerar att månadsinkomsterna ökar med 16 procent jämfört med tidigare. Vidare analys indikerar att effekterna är större för nyinvandrade. Vi ser även indikationer på att utlandsfödda har sämre alternativ på arbetsmarknaden, vilket kan vara en anledning till att effekten på deras inkomster är större än bland svenskfödda.