Resurser och studieresultat på Komvux - En analys av Kunskapslyftet

Författare: Lucas Tilley, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:8

Hur påverkas elevers studieprestationer när resurserna per elev minskar? Tidigare forskning har undersökt denna frågeställning bland elever på grundskole- och gymnasienivå, men det finns få studier bland deltagare i vuxenutbildning. I den här rapporten studeras denna fråga genom att analysera effekterna av Kunskapslyftet, en utbildningssatsning som kraftigt ökade antalet platser på Komvux mellan åren 1997 och 2002. Första delen av analysen visar att det uppstod konkurrens om utbildningsresurserna i kommuner där expansionen av Komvux var som störst, med en minskning av andelen kvalificerade lärare och skolutgifter per elev. Andra delen av analysen visar att dessa negativa effekter på utbildningsresurserna sammanföll med ökade avhopp bland yngre vuxna elever (under 25 år) som själva inte var målgruppen för Kunskapslyftet. Sammantaget tyder dessa resultat på att elevers studieresultat inom vuxenutbildningen påverkas negativt av en minskad tillgång till utbildningsresurser.