Anställningsstödens implementering vid arbetsförmedlingarna

Författare: Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Stencil 2000:4

På Näringsdepartementets uppdrag undersöks i denna studie implementeringen av de två arbetsmarknads-politiska programmen allmänt och förstärkt anställningsstöd. Stöden riktar sig till arbetsgivare som rekryterar personer med en svår ställning på arbetsmarknaden; främst arbetslösa med långa inskrivningstider vid arbets-förmedlingen. Rapporten beskriver hur anställningsstöden praktiseras vid förmedlingskontoren. Underlaget för analysen är en enkät som skickats till arbetsförmedlingar. Studien visar att implementeringen har fungerat ganska bra. Vissa problem finns dock: Exempelvis uppvisar informationen om hur det förstärkta anställnings-stödet ska användas brister. Arbetsförmedlingarna tycker sig ha svårt att klassificera arbetslösa: är de behöriga till förstärkt anställningsstöd eller ej? Dessutom indikerar undersökningen att anställningsstöden tränger undan reguljära arbetstillfällen. Enligt uppdraget skulle även en enkät ha skickats till arbetsgivare som rekryterat med hjälp av anställningsstöd. Enkäten har inte kunnat genomföras eftersom Ams inte kunde lämna ut nödvändiga data, däribland adresser till arbetsgivare som anställt personer med anställningsstöd. IFAU anser att data om arbetsgivarna bör säkerställas och göras tillgängliga för framtida studier.