En ny lag om stöd vid korttidsarbete (SOU 2022:65)

Diarienummer: DNR 238/2022

Remisställare:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

Sammanfattning

  • IFAU tillstyrker förslaget om att en ny lag om stöd vid korttidsarbete ska införas.

Kommentarer

IFAU har inga åsikter om detaljerna i förslagen. Vi anser emellertid att det är viktig att förtydliga och förbättra lagen om korttidsarbete baserat på de erfarenheter man gjort och är positiva till ett öppet och permanent system.

  • Som kommittén skriver är korttidsarbete relativt dyrt för staten, vilket IFAU också har visat (se tex Adermon et al., 2022a, figur 5). Samtidigt har korttidsarbete visat sig vara ett viktigt instrument för att skydda inkomster, inte minst för dem med lite högre inkomster (Adermon et al., 2022b, figur 4).
  • Korttidsstödet skyddar framförallt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed skyddas viktiga företagsspecifika erfarenheter och kompetenser. Det är viktigt. Ersättning för kompetensinsatser under arbetsbefriad tid ger företagarna incitament att investera i arbetstagarnas kompetens, vilket kan hjälpa arbetstagaren både på kort sikt hos nuvarande arbetsgivare liksom på längre sikt hos andra arbetsgivare. Den här humankapitalutvecklingen är också en viktig aspekt av korttidsstödet.
  • Det kan finns incitament för arbetsgivare att överutnyttja korttidsarbete även i de fall då det inte finns något (stort)  behov av det (Giupponi et al., 2022). Vi bedömer dock att risken för sådan s.k. ”moral hazard” är begränsad, bland annat eftersom kommitténs förslag innehåller en karenstid på nio månader i samband med en ny definition av jämförelsemånaden. 
  • Slutligen vill vi påminna om vikten av utvärdering. Korttidsarbetet kan bli omfattande och det är, som alltid, viktigt att utvärdera insatser av detta slag, bl.a. i syfte att skapa underlag för eventuella senare justeringar av reglerna för korttidsarbetens.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Jan Sauermann har varit föredragande.