Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Diarienummer: DNR 29/2022

Remisställare:

Näringsdepartementet
n.remissvar@regeringskansliet.se

Sammanfattning

  • IFAU tillstyrker förslaget om att sjukpenninggrundande inkomst (SGI) av aktiv näringsverksamhet som huvudregel ska beräknas utifrån historiska skattebeslut (avsnitt 2).
  • IFAU tillstyrker förslaget om att grundläggande karens för försäkrade med inkomst av aktiv näringsverksamhet ska vara 1 dag (avsnitt 3).

Sammantaget anser vi att utredningen är väl underbyggd, med noggranna empiriska analyser och omfattande genomgångar av befintliga regelverk samt tidigare utredningar. De förändringar som föreslås utgör dessutom relativt begränsade ingrepp i det befintliga systemet, vilket gör större oförutsedda konsekvenser osannolika.

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

Vi instämmer i att förslaget skulle förenkla hanteringen av SGI för egenföretagare. Dels ökar detta tydligheten och förutsägbarheten för företagarna själva; dessutom möjliggör det automatisering av beräkningen hos Försäkringskassan, med minskade administrativa kostnader som följd.

Förändring av grundläggande karens

Det verkar klokt att harmonisera reglerna för karens mellan olika företagsformer, särskilt som förslaget inte påverkar egenföretagarnas valmöjligheter.

Det finns vissa skäl att befara att förändringen skulle leda till ökat överutnyttjande av sjukförsäkringen. Som noteras i diskussionen om konsekvenser för brottslighet i avsnitt 7.12 är det dock troligt att dessa effekter skulle vara små. Vi instämmer i att denna aspekt bör vara med i en framtida utvärdering av förändringen.

Övriga förslag

Utredningen innehåller även ett antal bedömningar. Vi har valt att inte ta ställning till dessa.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Adrian Adermon har varit föredragande.