Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Diarienummer: DNR 80/2023

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

IFAU delar bedömningen att nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga inte är en effektiv åtgärd för att öka sysselsättningen bland unga och att ett borttagande av nedsättningen sannolikt inte har någon större effekt på sysselsättningen. För en utförligare beskrivning av de underliggande resonemangen till denna slutsats, se tidigare remissvar (t.ex. remissvar dnr 49/2019 eller 150/2020). 

Promemorian lyfter att skattereglerna ska vara generella, att det ska finnas få undantag och att de ska ge förutsättningar för en hög varaktig sysselsättning. Därtill ska de mest effektiva åtgärderna prioriteras. IFAU anser att dessa utgångspunkter är rimliga. Det hade dock varit önskvärt med en diskussion om vilka problem som finns vid ungas arbetsmarknadsinträde och vilka åtgärder som eventuellt är (mer) kostnadseffektiva för att underlätta ungas arbetsmarknadsetablering.   

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Martin Söderström har varit föredragande.