01 april 2020

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda görs permanenta

Diarienummer: DNR 42/2020
Remisställare:

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

IFAU tillstyrker inte förslaget, utan anser att ett eventuellt permanentat stöd borde föregås av en utvärdering av det tillfälliga stöd som varit i kraft under de senaste åren.

Bakgrund

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare har motiverats med att det ska kompensera för att det är förenat med initiala kostnader att anställa en första person. Stödet tänks därför stimulera enmansföretag att anställa, och i en förlängning öka sysselsättningen och minska arbetslösheten.

Stödet skulle kunna tänkas medföra de önskade sysselsättningseffekterna. Ingenting som anförs i promemorian visar emellertid att så skulle vara fallet. Två vetenskapliga studier åberopas som stöd. Ingen av studierna avser Sverige. I den ena (avseende Frankrike) anges tre villkor för framgång: stödet ska vara icke förväntat, tillfälligt och riktat till jobb med stela löner. Den andra studien (som går igenom evidens från USA) argumenterar för att anställnings­subventioner kan vara effektiva bland annat om de är tillfälliga och brett riktade (inte enbart till små företag). Enligt vår mening är det långsökt att motivera ett permanentat stöd utifrån den evidens som redovisas i de två studierna som anförs i promemorian. En trovärdig utvärdering behöver göras.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Anders Forslund har varit föredragande.