På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Diarienummer: DNR 126/2019

Remisställare:

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

IFAU delar utredningens uppfattning om att en individanpassad sammanhållen utbildning, en utbildningsplan, informationsutväxling mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen och vidareutbildning för lärarna troligen är viktiga beståndsdelar för en komvuxutbildning av bra kvalitet.

IFAU är mycket positivt till att utveckla den nationella statistiken och instämmer i utredningens bedömning på detta område. En fungerande datainsamling är en förutsättning för effektutvärdering.

Vikten av kontinuerlig samverkan

Det finns, oss veterligen, ingen forskning som belyser vilken kombination av studier och praktisk erfarenhet som fungerar bäst för att öka språkkunskaperna och sannolikheten att få en varaktig etablering på arbetsmarknaden, varken för högutbildade eller lågutbildade. Mot denna bakgrund vill IFAU betona vikten av individuell kartläggning och kontinuerlig samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling, så att nyanlända kortutbildade inte enbart anvisas till utbildning under etableringstiden.

Om (alltför) många i etableringen exempelvis bedöms ha utbildningsplikt och samtidigt inte tar del av andra insatser som möten med arbetsförmedlare, arbetsmarknadsutbildning och praktik skulle arbetsmarknadsinträdet kunna fördröjas och andra framtida arbetsmarknadsutfall försämras.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Sara Martinson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Anders Forslund deltagit.