Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66

Diarienummer: DNR 234/2020

Remisställare:

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

IFAU har granskat innehållet med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Utifrån det kommenterar vi tre av förslagen.

  • IFAU är positivt till de förslag som syftar till att förbättra kvaliteten på de statistikuppgifter som samlas in (avsnitt 5.11).
  • IFAU stödjer förslaget att ge Skolverket i uppdrag att analysera likvärdigheten i betygsättning (avsnitt 5.11.5).
  • IFAU menar att begränsningar i rätten till sfi bör analyseras noga (avsnitt 6.5).


Nedan beskriver vi våra synpunkter närmare:

Att förbättra kvaliteten på de statistikuppgifter som samlas in avseende sfi gör det möjligt att följa upp och utvärdera, och därigenom öka kunskapen om denna undervisningsform.

Att analysera likvärdigheten i betygssättning genom att följa upp hur betyg korrelerar med nationella prov är viktigt. Förutom att bidra till rättvisa och tydlighet möjliggör det jämförelser mellan utförare.

Med tanke på den omfattande forskningslitteratur som visar att kunskap i värdlandets språk bidrar till invandrades framgång i arbets- och samhällsliv menar IFAU att begränsningar i rätten till sfi, och de alternativ som då erbjuds i dess ställe, bör analyseras noga.[1] Det bör också vara tydligt när rätten till förlängning av sfi inte längre ska gälla. Detta är viktigt ur ett arbetsmarknadsperspektiv, men också om medborgerliga rättigheter i framtiden kommer att kopplas till kunskaper i svenska.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Kristina Sibbmark har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Mattias Engdahl och Sara Roman deltagit.

 

 

[1] Se exempelvis Rooth & Åslund (2006) Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrare. SNS förlag.