Språkplikt - deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Diarienummer: DNR 239/2019

Remisställare:

Socialdepartementet
Enheten för funktionshinder och sociala tjänster
103 33 Stockholm

Sammanfattning

IFAU tillstyrker förslaget om att i lag tydliggöra att socialtjänstlagens krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd innebär att den enskilde, vid behov, ska delta i grundutbildning i svenska.

Synpunkter

Forskning visar att kunskaper i svenska har stor betydelse för möjligheten att få ett arbete och integreras i det svenska samhället.

Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes – framförallt utomeuropeiskt – födda kvinnor är lågt, och många är beroende av försörjningsstöd. Genom att koppla försörjningsstödet till ett krav på att, vid behov, delta i utbildning i svenska tydliggörs betydelsen av detta samtidigt som förutsättningarna för integration ökar. Detta har med stor sannolikhet även betydelse för nästa generations möjligheter att integreras i det svenska samhället.

Att tydliggöra detta krav i lag ökar sannolikheten att de krav och förväntningar som finns från samhället är tydliga och transparenta, både för dem som får försörjningsstöd och för de tjänstemän som ska tillämpa lagstiftningen. Det finns även en rättssäkerhetsaspekt i att alla som får försörjningsstöd och behöver utbildning i svenska möter samma krav och erhåller samma möjligheter, oavsett var i Sverige de bor.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat.