Arbetsmarknadseffekter av konkurrensutsättning

Ökad konkurrens genom avregleringar har lett till fler sysselsatta i berörda branscher. Ökningen har varit störst bland utrikes födda, unga och äldre, grupper som ofta har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det finns också tecken på att lönebildningen fungerar effektivare till följd av den ökade konkurrensen, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 13 september 2011
Författare: Kajsa Hanspers, Och Lena Hensvik, Och

Fler sysselsatta med välfärdstjänster i privat regi

Under 1990-talet blev det möjligt att driva offentligt finansierade förskolor, skolor och hemtjänst i privat regi. Den offentliga sektorn utsattes därmed för ökad konkurrens. Rapportförfattarna studerar vad som har hänt med sysselsättningen och de anställdas löner sedan avregleringen och fram till år 2008. Metoden består i att jämföra regioner med och utan konkurrens över tid. De finner att sysselsättningen ökade mer i konkurrensutsatta områden. Fler individer arbetade, och antalet arbetade timmar ökade i vissa fall. Grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden ökade också sin andel av arbetskraften; fler unga jobbade t.ex. i förskolan och fler utrikes födda i grundskolan. Det skedde även en viss utjämning i könsfördelningen och fler män arbetade i skolor, hemtjänst och förskolor i konkurrensutsatta regioner. Däremot verkar inte lönerna inom området stiga generellt som en följd av ökad konkurrens.

– Vi kan se att de kommunalanställda lärarnas löner stiger, säger Kajsa Hanspers som är en av rapportförfattarna. I förskolan och hemtjänsten är lönerna oförändrade.

Fler sysselsatta och lägre löner i taxibranschen

År 1990 avreglerades taximarknaden och det var inte längre nödvändigt med särskilda tillstånd för att starta taxiverksamhet. Rapportförfattarna jämför taxibranschen med hela den övriga servicesektorn och godstrafikbranschen som inte avreglerats. De finner att avregleringen tycks ha lett till att sysselsättningen i taxibranschen ökat något jämfört med övriga sektorer. Framförallt arbetar betydligt fler utrikes födda och personer över 50 år i taxibranschen idag, jämfört med de andra branscherna. Samtidigt sjönk lönerna jämfört med de anställda inom godstrafiken under 1989–2008.

Datamaterial

I rapporten används löne- och sysselsättningsdata från SCB och information om sjukfrånvaro från Försäkringskassan under perioden 1989–2008.

Rapporten har tidigare givits ut som en bilaga till Långtidsutredningen 2011.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.