Förändringar i antal arbetslösa och antal vakanser på den lokala arbetsmarknaden har liten påverkan på företagens nyanställningar

Förändringar i antalet vakanser och antalet arbetslösa påverkar inte företagens nyanställningar och därmed förändringar i antal sysselsatta så mycket som man tidigare trott. När hänsyn tas till att konkurrensen på produktmarknaden inte är perfekt och att det tar tid för företag att anpassa sig är effekterna små eller obefintliga visar ett nytt Working paper från IFAU.

Publicerades: 29 september 2015

Författare: Karolina Stadin, Och

Sökfriktioner och sysselsättningsdynamik

Inom nationalekonomisk teori förväntas förändringar i vakanser och arbetslösa påverka sysselsättningen på grund av sökfriktioner på arbetsmarknaden. Enligt den så kallade sök- och matchningsteorin ska ett större utbud av arbetslösa göra det lättare för ett företag att rekrytera. Ett större utbud av vakanser ska göra rekrytering svårare. 

Rapportförfattaren utgår ifrån en teoretisk standardmodell som innehåller sökfriktioner på arbetsmarknaden. I denna modell görs antaganden om perfekt konkurrens och man bortser ifrån anpassningskostnader som gör det dyrt för företagen att göra stora förändringar i antal anställda på kort tid. Författaren finner då sysselsättningseffekter av betydande storlek. 

När modellen modifieras och antaganden om imperfekt konkurrens på marknaden för produkter, samt kostnader för företagens anpassning läggs till blir de simulerade sysselsättningseffekterna små. Empiriska skattningar ger resultat som ligger i linje med dessa teoretiska prediktioner. 

– Jag lägger till ett par rätt rimliga antaganden, säger Karolina Stadin som skrivit rapporten. Det visar sig då att sökfriktioner spelar mycket mindre roll jämfört med standardmodellen.

Data och metod

Rapportförfattaren gör teoretiska simuleringar och empirisk analys. Analysen fokuserar på hur förändringar i antalet arbetslösa och vakanser på den lokala arbetsmarknaden påverkar sysselsättningsförändringar hos företagen under efterföljande år. Data som används i den empiriska delen är företagsdata för alla företag med minst tio anställda i Sverige åren 1996–2008. Företagsdata från SCB kompletteras bland annat med lokala data från Arbetsförmedlingen för antal vakanser och arbetslösa.

Kontakt

För mer information kontakta ifau@ifau.uu.se