Mindre bakgrundsinformation kan vara bättre än mer vid utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program

Vid utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program försöker man i allmänhet använda all tillgänglig bakgrundsinformation. I en ny metodrapport från IFAU framhålls att om för många bakgrundsfaktorer används kan skattningen av programmets effekt bli missvisande. I rapporten föreslås två  metoder för att välja ut de lämpligaste bakgrundsfaktorerna.

Publicerades: 28 juni 2010
Författare: Xavier de Luna, Och Ingeborg Waernbaum, Och

Bakgrundsfaktorer som påverkar både deltagande och utfall är viktigast

Vid utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program jämförs programdeltagarnas arbetsmarknadssituation efter programmet – t ex om de har jobb – med arbetsmarknadssituationen hos likartade personer, som inte har deltagit i programmet. För att finna icke-deltagare som är så lika deltagarna som möjligt använder man i allmänhet all tillgänglig bakgrundsinformation, som t ex ålder, utbildning och tid i arbetslöshet. Rapporten visar att det kan vara bättre att välja ut vissa bakgrundsfaktorer, istället för att använda alla som finns till hands. De viktigaste faktorerna är de som har betydelse för både programdeltagandet och för programmets utfall, dvs om det leder till jobb eller inte.

Två metoder för att välja ut de viktigaste faktorerna

I rapporten diskuteras två metoder för att välja ut de viktigaste faktorerna. Den första metoden innebär att man först väljer ut bakgrundsfaktorer som har betydelse för deltagande i programmet. Därefter väljer man bland dessa ut de faktorer som också påverkar utfallet. Den andra metoden innebär att man istället först söker efter faktorer som har betydelse för utfallet och sedan, bland dessa, väljer ut de som också påverkar deltagandet. De två metoderna  kan ge  olika resultat och kan användas som komplement till varandra

Tester visar att metoderna kan reducera antalet bakgrundsfaktorer med mellan 20 och 60 procent

I rapporten tillämpas de två metoderna på ett amerikanskt datamaterial som ofta används vid metodjämförelser. Materialet avser ett amerikanskt arbetsmarknadspolitiskt program som bedrevs i mitten på 1970-talet och innehåller data på tio bakgrundsfaktorer. Tillämpningen visar att de två metoderna väljer ut mellan fyra och åtta av bakgrundsfaktorerna och ändå ger bättre underlag för skattningar av programmets effekt än när samtliga tio bakgrundsfaktorer utnyttjas.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Xavier de Luna eller Ingeborg Waernbaum via e-post: xavier.de.luna@stat.umu.se; ingeborg.waernbaum@stat.umu.se

Forskningsområden