Att genomföra ett försök – om tätare möten med arbetsförmedlare

I ett nytt working paper diskuterar forskarna lärdomar från IFAU:s och Arbetsförmedlingens gemensamma försöksverksamhet där arbetssökande fick ta del av fler möten med arbetsförmedlare.

Publicerades: 03 december 2020

Författare: Anders Forslund, Och Lisa Laun , Och Johan Vikström, Och Johan Egebark, Och Magnus Rödin, Och Maria Cheung, Och

Under 2015 genomförde Arbetsförmedlingen och IFAU en storskalig försöksverksamhet där arbetslösa slumpmässigt fick ta del av fler möten med Arbetsförmedlingen, det så kallade Progress. Syftet var att öka kunskapen om både direkta och indirekta (s.k. undanträngnings-) effekter av att arbetsförmedlingen genomförde fler möten med nyinskrivna arbetslösa. Hypoteserna, som visade sig stämma, var att fler tidiga möten skulle förbättra jobbsökandet och leda till kortare arbetslöshetstider (den direkta effekten), men också att detta i viss mån skulle ske på bekostnad av att andra arbetssökande skulle påverkas negativt av en hårdare konkurrens om jobben (undanträngningseffekten). IFAU har publicerat utvärderingens resultat i Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser Lärdomar från en försöksverksamhet, IFAU-rapport 2019:27.

I detta working paper sammanfattar forskarna vad man kan lära sig av själva genomförandet av försöksverksamheten. Ett första viktigt resultat är att försöket genomfördes på ett sätt som gav en trovärdig grund för slutsatserna i den tidigare publicerade utvärderingen. Men vad kan man mer lära sig av hur försöket genomfördes?

Frivilligt eller beordrat deltagande?

Forskarna drar slutsatsen att genomförandet hade varit lättare om de 72 arbetsförmedlingskontor som deltog hade valts ut på frivillig grund, men att det hade gjort effektstudien svårare att genomföra eftersom det sannolikt hade varit för få förmedlingskontor som då anmält intresse för att vara med i försöket.

Förankra horisontellt och vertikalt

Det framkommer även att det är viktigt att förankra projektet både på den lokala och på den centrala nivån, och att samtliga inblandade förstår varför försöksverksamheten kan vara till nytta.

–Arbetsförmedlarna kände sig exempelvis inte helt bekväma med att de arbetssökande lottades in i olika grupper som fick olika mycket hjälp. Att få dem att förstå nyttan av detta är väl investerad tid, säger Anders Forslund som är en av flera rapportförfattare.

En enkät med deltagare och arbetsförmedlare

För att få en uppfattning om vad som hänt i projektet har enkäter med arbetsförmedlare och arbetssökande genomförts. Personer från projektgruppen har också besökt kontor. Det senare gjordes både för att förankra försöket lokalt, bistå med stöd och för att få en uppfattning om i vilken utsträckning försöket genomfördes som planerat. Såväl enkäterna som besöken har bidragit till bättre kunskap om projektet.

Kontakt

IFAU Working paper 2020:22 är skrivet av Lisa Laun, Johan Vikström och Anders Forslund vid IFAU i samarbete med Johan Egebark, Magnus Rödin och Maria Cheung vid Arbetsförmedlingen. För mer information kontakta Anders Forslund på anders.forslund@ifau.uu.se eller 018-471 7076.