Många olika undervisningssätt används för att främja elevers läs- och skrivutveckling

Läs- och skrivundervisningen bedrivs enligt beprövade metoder och på ett likartat sätt i landets olika skolor. IFAU kartlägger i en ny rapport den språk-, läs- och skrivutvecklande undervisningen i svenska och SO-ämnena i grundskolan 2015–2018.

Publicerades: 12 mars 2021

Författare: Josefin Häggblom, Och Erica Lindahl, Och

Lärarna på mellan- och högstadiet låter ofta eleverna använda lässtrategier, exempelvis genom att eleverna får söka information i texten och förklara innehållet, eller förutsäga vad som ska hända. Lärare som har en didaktisk utbildning i språk-, läs- och skrivutveckling samt svensklärare använder sig oftare av lässtrategier.

Ingen stor variation mellan olika typer av skolor

Läs- och skrivundervisningen bedrivs på ungefär samma sätt i olika typer av skolor; det finns inga systematiska skillnader mellan stad och land, mellan skolor med olika elevförutsättningar eller beroende på hur lärarna uppfattar det pedagogiska ledarskapet eller det kollegiala samarbetet. Däremot skiljer sig undervisningssätten åt mellan olika lärare inom skolor.

- Eftersom tidigare forskning visat att lärares erfarenhet och behörighet skiljer sig mellan skolor med olika elevförutsättningar skulle man kunna förvänta sig vissa skillnader i undervisningssätt. Men i vårt material kan vi inte hitta några tydliga skillnader, säger Helena Holmlund som är en av författarna till rapporten.

Rektors pedagogiska ledarskap och det kollegiala samarbetet

En majoritet av lärarna är nöjda med sin rektors pedagogiska ledarskap, men ungefär en fjärdedel av alla lärare menar att ledarskapet är dåligt eller mycket dåligt.

Många lärare diskuterar pedagogiska och didaktiska frågor med sina kollegor varje vecka, men andra typer av samarbeten sker oftare på månadsbasis. Det är ovanligt att lärarna besöker varandras lektioner, och en liten grupp av alla lärare samarbetar mycket sällan. Exempelvis uppger över 10 procent av lärarna att de sällan eller aldrig planerar undervisning tillsammans med andra. Det kollegiala samarbetet är mer utbrett i låg- än i mellan- och högstadiet.

Bakgrund, metod och data

5 000 lärare i svenska och SO-ämnena i 500 kommunala och fristående grundskolor deltog under åren 2015–2018 i en enkätundersökning. Svaren ska tolkas som en sammanfattande bild av undervisningen i grundskolan under dessa år.

Kontakt

IFAU-rapport 2021:5 ”Läs- och skrivutvecklande undervisning i den svenska grundskolan – Lärares beskrivning av metoder och arbetssätt” är skriven av Helena Holmlund, Josefin Häggblom och Erica Lindahl vid IFAU. Om du vill veta mer kontakta Helena: helena.holmlund@ifau.uu.se.