Läs- och skrivutvecklande undervisning i den svenska grundskolan

Författare: Josefin Häggblom, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:5

I denna rapport beskrivs metoder inom språk-, läs- och skrivundervisning i den svenska grundskolan med hjälp av en enkät ställd till lärare i svenska och SO-ämnena åren 2015–2018. Enkätsvaren visar att lärare använder sig av många olika undervisningssätt för att främja elevers läs- och skrivutveckling. Därutöver undersöks om undervisningens utformning skiljer sig utifrån skolornas elev-förutsättningar, utifrån lärarnas uppfattning om rektorns pedagogiska ledarskap och utifrån det kollegiala samarbetet på skolan. Rapporten visar att det inte finns några systematiska skillnader i läs- och skrivundervisningen i dessa avseenden, och att undervisningens utformning skiljer sig mer mellan olika lärare inom skolor än mellan skolor.