Om undervisning på distans i de nordiska länderna under covid-19-pandemin

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

Publicerades: 21 juni 2022

Författare: Caroline Hall , Och Inés Hardoy, Och Martin Lundin, Och

Rapportförfattarna diskuterar utifrån en litteraturgenomgång hur elever i de nordiska länderna kan ha påverkats av den distans- och fjärrundervisning som förekommit under covid-19-pandemin.

Samtliga länder har haft perioder av undervisning på distans under vårterminen 2020 till och med vårterminen 2021. De nordiska skolsystemen var i jämförelse med många andra länder relativt väl förberedda för en övergång till distanslösningar: lärare och elever hade vanligtvis god tillgång till digital teknik och en vana att använda den i undervisningen.

Sverige är det land i Norden som behöll grundskoleundervisning på plats i klassrummen i störst utsträckning. Norge, Danmark och Finland hade mer undervisning på distans, framförallt för de äldre grundskoleeleverna. På gymnasienivån gjorde länderna i högre grad likadant och undervisade under längre perioder helt eller delvis på distans. I samtliga länder finns det dock en stor regional variation.

Forskning visar att elever lär sig mindre vid undervisning på distans

Både lärare och elever bedömer att undervisningens kvalitet försämrades då den genomfördes på distans. Forskningen ger också en samstämmig bild av att elever generellt sett lär sig mindre vid undervisning på distans jämfört med undervisning på plats i skolan. Det är framför allt studiemässigt svagare och sannolikt också yngre elever som förlorar på distanslösningar.

–Eftersom äldre elever har haft mer undervisning på distans än yngre, så kan de äldre eleverna i praktiken dock ha påverkats lika mycket eller mer än de yngre, säger Martin Lundin som är en av flera rapportförfattare.

–Om inte eleverna får hjälp att kompensera för kunskapstappet kan det leda till att de får lägre inkomster som vuxna, avslutar Martin Lundin

Litteraturgenomgång

Rapporten baseras på forskning om effekter av undervisning på distans som genomförts både innan och under pandemin, samt på en stor mängd rapporter från de olika nordiska länderna om hur undervisningen fungerade under pandemin.

Kontakt

IFAU-rapport 2022:11 är skriven av Caroline Hall och Martin Lundin vid IFAU samt Inés Hardoy vid ISF i Norge. Rapporten finns också i en version på engelska, IFAU Working paper 2022:13, som dessutom har getts ut i Nordic Economic Policy Review. För mer information kontakta Caroline (caroline.hall@ifau.uu.se) eller Martin (martin.lundin@ifau.uu.se).