Jobb- och utvecklingsgarantin – vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

De flesta i jobb- och utvecklingsgarantin har deltagit i coachning och kartläggning men färre har fått hjälp med arbetsgivarkontakter, finner en ny IFAU-rapport. Många i fas tre är nöjda med sin sysselsättningsplats.

Publicerades: 19 juni 2013

Författare: Linus Liljeberg, Och Sara Martinson, Och Jonas Thelander, Och

De allra flesta som går i jobb- och utvecklingsgarantin har deltagit i jobbsökaraktiviteter med coachning, men arbetsgivarkontakter är inte lika vanligt. Tre av tio som nått fas tre (sysselsättningsfasen) har t.ex. inte haft arbetsplatsförlagda aktiviteter eller arbetsmarknadsutbildning tidigare under programmet.

– Arbetsplatsförlagda moment ingår i programmet och den höga andelen av fas tre-deltagarna som inte haft det förvånar, säger Sara Martinson som är en av rapportförfattarna. Många i fas tre har också uttryckt att de tidigare i programmet saknat hjälp att hitta praktikplats och söka arbeten.

Endast fyra av tio fas tre-deltagare tycker att aktiviteterna i fas ett och två av programmet var anpassade till deras behov. Programmets aktivitetsnivå är också lägre än förväntat, få når upp till heltid.

Många nöjda med sin sysselsättningsplats

Av dem som har en sysselsättningsplats i fas tre är 75 procent nöjda och tycker att uppgifterna är meningsfulla. De som går i fas tre men saknar sysselsättningsplats är mindre nöjda. Av deltagarna i fas tre är ungefär hälften nöjda med programmet som helhet.

Arbetsförmedlingen lyckas något bättre än kompletterande aktörer

De som deltagit i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tidigt under programmet lämnar arbetslösheten något snabbare än dem som vid samma tidpunkt varit hos en kompletterande aktör.

Efter ett år motsvarar skattningen 3 procents längre arbetslöshetstid eller cirka 9 dagar, för arbetssökande som deltagit hos en kompletterande aktör jämfört med dem som fått vanlig förmedlingsservice inom garantin, samt i vissa fall plats hos kompletterande aktör i ett senare skede. För båda grupperna tar det dock i genomsnitt lång tid att komma i arbete.

I rapporten studeras 250 000 individer som började programmet mellan juni 2007 och april 2012. Två telefonenkäter har genomförts med deltagare i fas tre, en 2011 och en 2012.

Kontakt

För frågor kontakta Sara Martinson (018-471 70 91) eller Linus Liljeberg (018-471 70 97).