Minimilöner påverkar sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen

Högre minimilöner för hotell- och restauranganställda leder till att fler förlorar sina jobb. Stödet för att lägre minimilöner stimulerar till nyanställningar är dock inte lika entydigt. Detta konstaterar Per Skedinger i rapporten ”Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants” från IFAU.

Publicerades: 25 augusti 2010

Författare: Per Skedinger, Och

Resultat

Sysselsättningseffekter av ökade minimilöner är ett stort internationellt forskningsområde inom nationalekonomin. I många studier från USA och Storbritannien har endast obetydliga effekter kunnat påvisas. Denna studie, vilken är den första som baseras på ett stort individdatamaterial i Sverige, bekräftar inte dessa utländska resultat. Det generella mönstret i studien är att ökade avtalsreglerade minimilöner bidrar till minskad sysselsättning, medan stödet för att lägre minimilöner ger fler jobb inte är lika starkt. För tonåringar efter 1993 kan dock inte påvisas att ökade minimilöner ger färre jobb. En tänkbar förklaring till resultaten kan vara att de svenska minimilönerna generellt sett har tenderat att vara högre än i andra länder, medan 18- och 19-åringarnas minimilöner i hotell- och restaurangbranschen 1993 reducerades till 85 respektive 95 procent av äldre arbetares.

Studiens uppläggning

Studien avser icke-yrkesutbildad personal i åldrarna 18-65 år under perioden 1979-99. De individer som främst berörs av minimilöneförändringarna identifieras. De år då de reala minimilönerna ökat identifieras individer vars lön föregående år låg mellan föregående års (lägre) och innevarande års (högre) minimilön. Sedan undersöks i vilken utsträckning dessa individer skiljts från sina anställningar under innevarande år. De år då de reala minimilönerna minskat identifieras anställda vars löner under innevarande år ligger mellan föregående års (högre) och innevarande års (lägre) minimilön, varefter det undersöks i vilken grad dessa individer nyanställts under innevarande år. Sysselsättningsutfallen för de berörda grupperna jämförs med utfallen för kontrollgrupper. Eftersom minimilönerna i branschen är differentierade är det möjligt att använda kontrollgrupper med samma lön som de berörda grupperna.
I hotell- och restaurangbranschen finns många anställda med löner på eller nära minimilönenivån. Branschen är därför lämplig att studera för den som vill undersöka om förändrade minimilöner påverkar sysselsättningen.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.