De ekonomiskt mest utsatta vet minst om pensionen

Många svenskar saknar grundläggande kunskap om pensionen. Yngre, lågutbildade, kvinnor och låginkomsttagare vet i genomsnitt mindre och har i lägre utsträckning förberett sig inför sin pensionering.

Publicerades: 14 december 2020

Författare: Mikael Elinder, Och Johannes Hagen, Och Mattias Nordin, Och Jenny Säve-Söderbergh, Och

En ny enkätstudie visar att 70 procent av alla pensionssparare anser att de har otillräcklig kunskap om hur de kan påverka sin pension. De flesta som svarat på enkäten saknar viktig kunskap och har även bristfällig inblick i sitt eget sparande.

– Många vet t.ex. inte hur mycket de sparar till pensionen eller om de gjort aktiva val i premiepensionen, säger Mikael Elinder som är en av flera forskare bakom studien.

Ekonomiskt svaga grupper som yngre, lågutbildade och låginkomsttagare vet minst. Pensionskunskaperna är också lägre bland kvinnor än bland män.

De som har mindre kunskap är också mindre förberedda

Individer med sämre pensionskunskaper har också i lägre utsträckning planerat sitt sparande och förberett sig inför sin pensionering.

–Jag tycker att det är oroväckande att så många inte har tillräckligt goda kunskaper för att kunna ta ansvar för sin ekonomiska situation när de går i pension. De måste förlita sig på pensionssystemet utan att förstå hur det fungerar. Skillnaderna i kunskap bidrar sannolikt till att öka den ekonomiska ojämlikheten bland pensionärer, avslutar Mikael Elinder.

Pensionssystemet upplevs som komplext

Av dem som anser sig sakna viktig kunskap menar nästan åtta av tio att pensionssystemet är alltför komplext och nästan lika många uppger att de tänkt sätta sig in i frågan, men att det inte har blivit av.  

Bakgrund och datamaterial

Sverige har reformerat sitt pensionssystem från att vara förmåns- till avgiftsbestämt. Avgiftsbestämda system medför generellt sett fler val och större osäkerhet kring storleken på den framtida pensionen. Pensionssparare behöver ta ett större eget ansvar för den ekonomi de får som äldre och vara välinformerade om reglerna för att på ett bra sätt spara och förbereda sig för sin pension.

Cirka 3 000 svenskar i åldern 31–60 år svarade på en enkät under år 2017–18. Dels bestod enkäten av faktafrågor om pension och pensionssystemet, dels av frågor om individernas attityder till pensionen och deras eget pensionssparande. Svaren har matchats till registerdata från SCB och Pensionsmyndigheten.

Du kan själv testa dina kunskaper om pensionen här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3nkCQ8tTfH4Z5eHnYLuFS180Gzjvvj4rdvrcZxT-0x2FZ_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Kontakt

IFAU-rapport 2020:23 är skriven av Mikael Elinder och Mattias Nordin vid Uppsala universitet, Johannes Hagen vid Jönköping University och Jenny Säve-Söderbergh vid Inspektionen av socialförsäkringen (ISF). Studien har genomförts i ett samarbete mellan IFAU, ISF och Uppsala universitet och är finansierat av Forte-projektet ”Åldrande och hälsa” samt ISF. För mer information om studien kontakta mikael.elinder@nek.uu.se (telefon 018-471 1565)