Svenska folkets kunskaper om pensionen

Författare: Mikael Elinder, Och Johannes Hagen, Och Mattias Nordin, Och Jenny Säve-Söderbergh, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:23

Den här rapportens syfte är att studera hur kunniga individer är om sina egna pensioner och pensionssystemet i stort, där vi analyserar hur denna pensionskunskap skiljer sig mellan olika grupper, vilka orsaker det finns till att individer saknar kunskaper och om det finns ett samband mellan individers pensionskunskap och hur väl förberedd man är inför sin pension. Rapporten bygger på en ny och omfattande enkätundersökning kring individers kunskap om det svenska pensionssystemet och deras egna pensioner. Resultaten från enkäten visar att en stor andel av pensionsspararna saknar grundläggande pensionskunskap och i genomsnitt är kunskapen lägre bland yngre, lågutbildade, låginkomsttagare och kvinnor. Individer med sämre pensionskunskaper har också i lägre utsträckning planerat och förberett sig inför sin pension. Vidare anger en klar majoritet komplexiteten i pensionssystemet, eller att de har planerat att skaffa sig kunskap men att det inte blivit av, som orsaker till avsaknad av kunskap. Att detta är förklaringar till avsaknad av kunskap styrks i vår analys av att individer som ser sig själva som sämre på matematik och som säger sig vara benägna att skjuta upp saker till morgondagen också har lägre genomsnittlig kunskap.