Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar

Utvecklingsgarantin infördes 1998 för att förhindra arbetslösa ungdomar att passiviseras. Målet var att alla arbetslösa ungdomar inom 100 dagar skulle erbjudas arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I forskningsrapporten ”Does early intervention help the unemployed youth?” visar författarna, Kenneth Carling och Laura Larsson vid IFAU, att Utvecklingsgarantin inte blev till någon hjälp för ungdomarna.

Publicerades: 25 augusti 2010

Författare: Kenneth Carling, Och Laura Hartman, Och

Svårt att få åtgärdsplats trots garantin

Utvecklingsgarantin syftade till att tidigt bryta passiva arbetslöshetsperioder med åtgärder i Ams eller kommunal regi. I rapporten studeras sannolikheten att få åtgärdsplats inom utlovad tid. Den sannolikheten steg från 25 procent till 30 procent under år 1998 då garantin infördes. I den femtedel av kommunerna där garantin inte infördes var sannolikheten faktiskt högre: 34 procent. Målet att tillhandahålla åtgärdsplats till alla arbetslösa ungdomar uppnåddes således inte av att garantin infördes.

Utvecklingsgarantin gav ingen förbättring

I rapporten undersöks också om den tidiga aktivering som faktiskt förekom minskade ungdomarnas arbetslöshetstider eller utsikter att i framtiden åter bli arbetslösa. Utfallet blev varken bättre eller sämre för ungdomarna som omfattades av garantin jämfört med ungdomar som inte omfattades av den.

Diskussion

Resultaten gäller för 1998, det första året med Utvecklingsgarantin. Från undersökningsmaterialet kan man inte se om sannolikheten att få åtgärdsplats var högre eller framtida arbetsmarknadsutsikter bättre för senare årskullar i Utvecklingsgarantin.

Bakgrund

Undersökningen bygger på ett material från Arbetsmarknadsstyrelsens databaser över arbetslösa. Urvalet består av drygt 260 000 ungdomar i åldern runt 25 år som skrevs in vid arbetsförmedlingen som arbetslösa under 1997 eller 1998. För att omfattas av garantin krävdes det att man var under 25 år, bodde i en kommun som hade träffat avtal om utvecklingsgarantin och att man blev arbetslös 1998. Drygt 60 000 ungdomar uppfyllde dessa tre krav, de övriga används för att uppskatta hur det skulle ha gått om garantin inte hade införts.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.