Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Lön efter möda eller lön efter kön? Könsskillnader före den moderna arbetsmarknadens genombrott

Sammanfattning av Rapport 2018:1

Kvinnor har vanligtvis lägre lön än män. Kvinnor är också mindre benägna att göra karriär och har ofta kortare arbetsliv än män. Detta gäller över tid och i de flesta samhällen. Generellt sett har utvecklingen gått mot ökad jämställdhet och därmed minskade könsskillnader. Vi vet emellertid mer om könsgap i moderna kontexter än vad vi vet om hur det förhöll sig förr. Vi har därför i detta projekt undersökt könsskillnader med avseende på lön, karriär och fackföreningsmedlemskap genom att analysera matchade data från svensk tillverkningsindustri vid förra sekelskiftet. Vi har fokuserat på cigarrarbetare och typografer. Resultat visar bland annat att lönediskriminering inte förekom bland dem som betalades efter prestation. Resultat visar också att företaget som arbetaren jobbade på spelade stor roll för löner och karriärer: mindre företag utanför storstäderna behandlade män och kvinnor mer lika än vad större företag i storstäderna gjorde. Vidare visar sig den etablerade sanningen att kvinnors lägre fackliga organisationsgrad vid förra sekelskiftet berodde på att de var svåra att organisera inte stämma. Kvinnor undvek snarare att gå med i facket då det var förknippat med risk och osäker belöning. Sammantaget visar detta projekt att flera könsgap uppstod i samband med praktiker förknippade med den moderna arbetsmarknaden


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-03-23