Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2020-02-21 Nyanlända kvinnor har förberedande insatser och män har subventionerad anställning

Nyanlända män tar del av mer arbetsmarknadsinriktade insatser än nyanlända kvinnor, visar en ny IFAU-rapport av Pernilla Andersson Joona vid Stockholms universitet.

Nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram tar ofta del av olika typer av förberedande insatser som svenska för invandrare (SFI) eller förberedande utbildning. Efter något eller några år har männen mer arbetsmarknadsinriktade aktiviteter som subventionerad anställning, arbetsmarknadsutbildning eller praktik. Kvinnorna fortsätter i högre utsträckning med förberedande och olika hälsofrämjande insatser. Kvinnorna gör oftare uppehåll på grund av föräldraledighet, vilket gör att deras tid i etableringsprogrammet förlängs och etableringen på arbetsmarknaden förskjuts.
–Det är förhållandevis få nyanlända i den grupp jag studerat som har praktik och subventionerade anställningar men männens överrepresentation är påtaglig, säger Pernilla Andersson Joona som skrivit rapporten.

Arbetsmarknadsnära insatser ökar sannolikheten att få jobb

De som har mer arbetsmarknadsnära insatser har högre sannolikhet att vara sysselsatta vid en senare tidpunkt.
–Det är dock möjligt att de som står närmare arbetsmarknaden också är de som får ta del av dessa insatser vilket påverkar tolkningen av resultaten, påpekar Pernilla Andersson Joona.

Om etableringsprogrammet och datamaterialet

Arbetsförmedlingens etableringsprogram (tidigare etableringsuppdraget) ska underlätta för nyanlända flykting- och anhöriginvandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Programmet är vanligen två år och studier i svenska (SFI) kombineras med andra aktiviteter.
Rapportförfattaren studerar gruppen som var i åldern 20–55 år och som mottogs i en kommun år 2013, totalt sett lite drygt 14 000 personer. Till analysen används registerdata från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Kontaktinformation

IFAU rapport 2020:4 Är skriven av Pernilla Andersson Joona, SOFI, Stockholms universitet. För mer information kontakta Pernilla på 08-16 34 47 eller pernilla.andersson.joona@sofi.su.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2020-02-20