Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2020-10-14 Skillnader i risktagande förklarar inte mycket av könslönegapet

Löneskillnaderna mellan könen har mycket lite att göra med kvinnors och mäns olika benägenhet att ta risker. Det visar en ny rapport från IFAU.

Enligt ekonomisk teori har den som tar större risker även större chans att tjäna mycket pengar. Kan en del av de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor bero på att kvinnor i genomsnitt är mindre riskbenägna?

Rapportförfattarna mäter riskbenägenhet utifrån hur riskfyllda individernas finansiella placeringar är. En större andel direktägda aktier tolkas av författarna som att individens riskbenägenhet är större.

–Vi tänker oss att en person som tar risker med sina kapitalplaceringar också kan vara en person som tar risker vid karriär- och utbildningsval. Vi använder aktieinnehav som ett mått på finansiell risk och i förlängningen riskbenägenhet i allmänhet, säger Per-Anders Edin.

De finner att högavlönade tar större finansiella risker och att män tar större risker än kvinnor.

Men benägenheten att ta risker har mycket lite med könslöneskillnaderna att göra. Könslönegapet krymper endast med cirka tre procent när man tar hänsyn till att män och kvinnor är olika riskbenägna.

–Det är en väldigt liten skillnad, säger Håkan Selin. Eftersom andelen aktier även avspeglar andra personliga egenskaper, som finansiell kompetens och ekonomiskt självförtroende, tror vi att sambandet mellan hur stor risk man är beredd att ta och individens lönenivå i realiteten är ännu mindre.

Datamaterial och metod

Rapportförfattarna använder registerdata över bland annat utbildning, förmögenhetsportföljer och löner från Statistiska centralbyråns Linda-databas samt data från förmögenhetsregistret för perioden 2000–2002. De studerade individerna är 31–60 år. Forskarna skattar löneekvationer i en statistisk modell som visar hur variationer i lön samvarierar med faktorer som kön och finansiellt risktagande.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2020:16 Finansiellt risktagande och könslönegapet är skriven av Håkan Selin vid IFAU och Per-Anders Edin vid IFAU och Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2020:16. För mer information kontakta Håkan Selin på telefon 018-471 60 63 eller på e-mail hakan.selin@ifau.uu.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2020-10-12