Familjebakgrundens betydelse i olika socioekonomiska grupper

Författare: Erika Forsberg, Och Akib Khan, Och Olof Rosenqvist, Och

Dnr: 222/2021

Det finns en omfattande empirisk litteratur som har dokumenterat att familjebakgrunden spelar en stor roll för många utfall i livet och att dess betydelse varierar mellan länder. Det har också diskuterats huruvida familjebakgrundens betydelse varierar mellan olika socioekonomiska grupper inom ett land. Är t.ex. syskon i familjer med högutbildade föräldrar mer eller mindre lika varandra i termer av utfall såsom utbildning och inkomst än syskon i familjer med lågutbildade föräldrar? Teorier på området har betonat att resursstarka föräldrar har bättre möjligheter att förstärka, eller kompensera för, initiala skillnader i förmåga mellan syskon vilket innebär att teoretiska förutsägelser om den socioekonomiska gradienten i syskonlikhet helt beror på vilka antaganden som görs om föräldrars preferenser för syskonlikhet. Huruvida familjebakgrundens betydelse varierar mellan olika socioekonomiska grupper är därför i första hand en empirisk fråga, men det finns få sådana studier på området. Projektets syfte är därför att beskriva familjebakgrundens betydelse för viktiga utfall såsom utbildningsnivå och inkomst i olika grupper av familjer definierade utifrån föräldrarnas inkomster och utbildning. Projektet använder data från IFAU:s Utbildningsdatabas.