Varför har efterfrågan fallit på lågutbildad arbetskraft i svensk tillverkningsindustri?

Författare: Erik Mellander, Och

Sammanfattning av

Rapport

1999:8

Mellan 1985 och 1995 minskade antalet sysselsatta industriarbetare med högst grundskoleutbildning från 435.000 till 240.000. Denna studie analyserar en viktig del av denna utveckling, nämligen nedgången i efterfrågan. Tidigare forskning har angivit teknisk utveckling som viktigaste orsak till efterfrågefallet. Hur robust är detta resultat? Är efterfrågesambanden likartade för folkskole- och grundskoleutbildade? Studien omfattar 24 branscher i tillverkningsindustrin 1985–95. Resultatet att den tekniska utvecklingen har missgynnat lågutbildade kvarstår även när hänsyn tas till förändringar i en mängd egenskaper hos arbetskraften. Det är dock stora skillnader mellan folk– och grundskoleutbildade. De folkskoleutbildade har drabbats mycket hårdare av teknisk utveckling och efterfrågan på dem är mycket känsligare för förändringar i lönekostnaderna. För att mildra effekterna av den tekniska utvecklingen rekommenderas vidareutbildning för de grundskoleutbildade. För folkskoleutbildade föreslås ett lönekostnadsbidrag för alla anställda. Ett exempel visar att även låga bidrag kan ge positiva sysselsättningseffekter.