Kvinnoforums arbetsmarknadsprogram - fortsättningen

Författare: Helge Bennmarker, Och Anna Nilsson, Och

Sammanfattning av Rapport 2000:12

Denna rapport är en uppföljning och utvärdering av Kvinnoforums arbetsmarknadsprogram, inom vilket Kvinnoforum bedriver metodutveckling av program för arbetslösa kvinnor och kvinnor i riskzonen för arbetslöshet. Kvinnoforums ursprungliga syfte har reviderats, interna utvärderingar saknas och enbart två metodhandböcker har producerats. Saknade och ofullständiga deltagarlistor samt låga deltagarantal reducerar möjligheterna att genomföra kvantitativa analyser. Ett undantag finns: den kvantitativa utvärderingen av projektet IT-Virtulinas individeffekter indikerar att dessa är likartade i Kvinnoforums och AMV:s datorteksverksamhet. IFAU efterlyser specificerade tidsramar för projekten, bättre dokumentation avseende deltagarna och den fortlöpande verksamheten, en koncentration av verksamheten samt en redovisning av arbetsmarknadsprogrammets totala kostnads- och anslagsbild.