Arbetsmarknadspolitisk översikt 2000 och 2001

Författare: Caroline Hall , Och Anders Bergeskog, Och

Sammanfattning av Rapport 2003:2

Denna skrift avser att ge en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken, dess organisation, verksamhet, mål och medel. Översikten ges årsvis ut av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) sedan 1997.

Inledningsvis beskrivs arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppgifter och mål (kapitel 2-4). Därefter följer en beskrivning av den offentliga arbetsförmedlingens service och de villkor som gäller gentemot arbetssökande och arbetsgivare (kapitel 5). Kapitel 6-9 behandlar arbetslöshetsförsäkringen, de arbetsmarknadspolitiska programmen och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Beskrivningen avser det regelverk som gällde vid utgången av år 2000 och kapitelindelningen följer i princip anslagen i budgetpropositionen. Lagar och förordningar refereras till för den som vill söka mer information. (De aktuella lydelserna finns kontinuerligt uppdaterade i Rixlex via Internet, se www.riksdagen.se/debatt/.) Ytterligare information finns i Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams) allmänna råd om tillämpningen av förordningarna samt i Ams föreskrifter om respektive åtgärd. Kapitel 9 beskriver hur medlen från Europeiska socialfonden används. I kapitel 10 sammanfattas de viktiga förändringar som skett i regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna under år 2000.