Lärartäthet, lärarkvalitet och arbetsmarknaden för lärare

Författare: Christian Andersson, Och

Sammanfattning av

Rapport

2007:5

I samband med den ekonomiska krisen under 1990-talet decentraliserades den svenska skolan. Detta fick till följd att resurserna per elev minskade. För att motverka denna utveckling införde riksdagen läsåret 2001/02 ett särskilt riktat statsbidrag till skola och fritidshem. Avsikten med statsbidraget var att för­bättra elevernas förutsättningar att nå målen för sina utbildningar. Statsbidraget fördelas till kommunerna enligt en bidragsram som bestäms av elevunderlaget i kommunen året före bidragsåret vilken gör det möjligt att studera en rad intres­santa frågeställningar.

I tre olika studier undersöks; (i) hur förändrade resurser i skolan i form av lärartäthet samvarierar med förändringar i elevernas studieresultat, (ii) hur stats­bidraget i kombination med utbudsrestriktioner bland behöriga lärare på­ver­­kar lärarsammansättningen i skolan, och (iii) hur lärarkvalitet i form av andelen obehöriga lärare påverkar elevernas studieresultat. Resultaten visar inga signifikanta effekter av lärartäthet på den genomsnittliga elevens studie­resultat, men ökade resurser har förbättrat studieresultaten för elever med lågutbildade föräldrar. Vidare finner vi att restriktioner bland behöriga lärare är betydande för lärarsammansättningen och att en ökad andel obehöriga lärare tycks ha en negativ inverkan på elevernas studieresultat.