Socialförsäkringssystemet och arbetsmarknaden - politiska idéer, sociala normer och institutionell förändring - en historik

Författare: Malin Junestav, Och

Publicerad i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2009, nr. 4

Sammanfattning av Rapport 2007:4

Den övergripande frågeställningen i denna rapport är på vilket sätt och i vilken utsträckning institutioner och sociala normer inom social- och arbetslöshets­politiken har förändrats under efterkrigstiden. Frågeställningen bryts ned i ett antal mer avgränsade problem kring hur institutioner förändras, vad politiska idéer har för betydelse och hur samhällets sociala normer påverkas av politiska idéer och institutioner. Avsikten med denna rapport är att ge ett lite längre perspektiv på den moderna välfärdsstatens utveckling, med avstamp i 1930-talets socialpolitiska frågeställningar, innan de olika delarna av social- och arbetslöshetspolitiken avskilts organisatoriskt och principiellt. Jag kommer att diskutera de policyskiften som vid ett antal tillfällen ägde rum, men också den kontinuitet man kan spåra i de politiska idéerna.