Spelar lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg?

Författare: Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:23

I denna uppsats undersöks om lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elev har betydelse för elevens prestation på det nationella provet och slutbetyget. Registerdata över provresultat och slutbetyg i svenska, engelska och matematik för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används. Resultaten är följande: i matematik presterar både flickor och utlandsfödda elever bättre på provet (än pojkar respektive svenskfödda) om andelen kvinnliga respektive utlandsfödda lärare ökar. Samtidigt finns en motverkande effekt med avseende på betyget i matematik för flickor givet effekten på provresultatet: kvinnliga lärare är mindre generösa än sina manliga kollegor när de sätter slutbetyg på flickor i jämförelse med pojkar.