Arbetsförmedlingens arbete med nystartsjobben

Författare: Daniela Lundin, Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:9

I denna rapport redovisas en första kartläggning av nystartsjobben. Nystartsjobben har inneburit en breddning av målgruppen för arbetsmarknadspolitisk lönesubvention: deltagarna i nystartsjobb har i ganska stor utsträckning varit frånvarande från arbetsmarknaden av andra orsaker än arbetslöshet och är i högre grad utrikesfödda än vid tidigare liknande insatser. Nystartsjobben tycks dock ha varit mindre populära bland arbetsgivarna än tidigare insatser. Det är stor variation i hur aktiva arbetsförmedlingarna har varit med att arbeta med och marknadsföra nystartsjobben. Förmedlarna anser att reglerna för nystartsjobben till viss del varit svårtolkade och att det har förekommit viss brist på information. Förmedlarna bedömer också att undanträngningen av reguljära arbeten vid nystartsjobb är betydande. En grov uppskattning är att omkring 5–7 jobb av tio anställningar hade tillkommit ändå och att i ungefär var tredje fall skulle samma person ha anställts även utan subvention.