Ett alternativt program för äldre långtidsarbetslösa - utvärdering av Arbetstorget för erfarna

Författare: Per Johansson, Och Sophie Langenskiöld, Och

Publicerad i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 14, nr. 4

Sammanfattning av Rapport 2008:2

Arbetstorget för erfarna är ett arbetsmarknadspolitiskt program för långtids­arbetslösa som är äldre än 50 år och som funnits i Stockholms län under perio­den 2004–2007. Programmet kan ses som ett alternativ till det stöd och den hjälp som erbjuds i Ams regi. I denna studie utvärderas effekterna av pro­grammet relativt AMV:s ordinarie verksamhet på arbetsmarknadsutfall (sök­aktivitet, arbetslöshet, arbete och sjukfrånvaro) men också på hälsa. Utvärde­ringen baserar sig inte bara på data från ett antal register utan även på data som samlats in via enkäter, d v s information om hur arbetslösa som är äldre än 50 år och befinner sig i Stockholms län söker jobb, vilken motivation de har att hitta arbete, hur deras hälsa är etc. Därigenom kan utvärderingen ta hänsyn till vilka arbetslösa som får programmet. Slutsatserna av studien är att de som del­tagit i projektet tycker sig ha fått större tilltro till sig själva, fått större kontakt­nät och upplever bättre hälsa än de skulle ha fått inom AMV:s ordinarie verk­samhet. De söker dessutom fler jobb och blir också kallade till intervju oftare men får inte sysselsättning i högre grad. Att programmet stimulerar sökaktivitet men inte sysselsättning beror delvis på att de startar eget företag i mindre omfattning. Det kan också bero på att programmet lär deltagarna att skriva ansökningshandlingarna så att de potentiellt inte motsvarar arbetsgivarnas för­väntningar när de väl kommer på intervju, t ex att inte nämna ålder i ansök­ningen. Slutligen kan det också bero på att företag har en begränsad efterfrågan av en arbetskraft som är äldre och har varit arbetslös under lång tid.