Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering?

Författare: Daniel Hallberg, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, nr 6, s. 70-84

Sammanfattning av Rapport 2008:3

Denna rapport undersöker hur sysselsättningsvariationer på branschnivå påver­kar övergången till pension bland äldre anställda. Den empiriska analysen pekar på att nedgångar (uppgångar) i den aggregerade sysselsättningen ökar (minskar) sannolikheten för förtida pensionering via tjänstepension. Detta mönster är särskilt tydligt i offentlig sektor. Resultaten visar vidare att ersätt­ningsgraden vid förtida tjänstepensionsuttag är högre både när branschsyssel­sättningen dras ner och växer mer än normalt. Omfattningen på förtida tjänste­pensionering var störst bland statligt och kommunalt anställda under den senare delen av 1990-talet. Resultaten stödjer tolkningen att 1) arbetsgivaren och den äldre anställde träffar särskilda avtal om speciella avgångspensioner, och att 2) dessa avtal används dels som ett sätt att förmå äldre att acceptera förtida avgång, dels som belöning till äldre medarbetare när de pensionerar sig.