Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Författare: Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:13

I den här rapporten sammanfattas erfarenheter från studier av de svenska kommunernas aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiken. Vid sidan av arbets­förmedlingarna är kommunerna sannolikt de viktigaste lokala aktörerna. Kommunernas roll tycks ha stärkts under 1990-talet, men försvagats på senare tid. Rapporten visar att kommunerna i hög grad agerar utifrån ett lokalt och kommunalekonomiskt perspektiv. Hur aktiva kommunerna är i praktiken verkar bl.a. hänga samman med hur mycket möjligheter och ansvar de tilldelas av staten, med den lokala arbetsmarknadssituationen och i större kommuner även med partipolitik. Samarbetet mellan kommun och arbetsförmedling är omfattande, men det finns variationer och de flesta involverade aktörer vill öka samverkan. Vi vet inte mycket om effekter av samarbete, även om man i några få fall kan se en korrelation mellan mycket samarbete och positiva arbets­marknadsutfall. Men det finns hittills inga belägg för att kommunala program förbättrat deltagarnas ställning på arbetsmarknaden.