Uppföljning och utvärdering av Sjukvårdsmiljarden

Författare: Laura Hartman, Och Per Johansson, Och Staffan Khan, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:1

Den så kallade Sjukvårdsmiljarden infördes 2006. Avsikten var att stimulera landstingen till att, i samarbete med Försäkringskassan, minska sjukfrånvaron. Under en treårsperiod (2007–2009) avsätts varje år en miljard kronor till landstingen. Landsting får två typer av bidrag. En fjärdedel går till landstingen i form av ett fast bidrag som fördelas i proportion till befolkningsmängd. Resterande 750 miljoner fördelas beroende på hur mycket respektive landsting lyckats minska sjukfrånvaron från ett år till ett annat. Den här rapporten är en slutrapportering av IFAU:s uppdrag att utvärdera Sjukvårdsmiljarden. I rapporten sammanfattar vi fyra studier som genomförts inom ramen för vårt uppdrag. Vi beskriver också statsbidragets bestämningsfaktorer och studerar empiriskt kon­sekvenserna av dess utformning. Slutligen genomför vi en detaljerad analys av sjukfrånvaron på länsnivå från och med 1998 till andra kvartalet 2008. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om vilka lärdomar som kan dras från satsningen.