Sjukvårdsmiljardens två första år

IFAU följer upp och utvärderar Sjukvårdsmiljarden i två nya rapporter. Huvudresultatet är att det inte finns något tydligt samband mellan sjukfrånvarons utveckling och vilken typ av åtgärd landstingen har infört.

Publicerades: 26 maj 2010

Författare: Laura Hartman, Och Per Johansson, Och Staffan Khan, Och Erica Lindahl, Och

Staten delar ut en miljard kronor per år till landstingen. Hur mycket varje landsting får beror på hur mycket sjukfrånvaron har minskat. Rapporten Samverkan för att minska sjukskrivningar – en studie av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden undersöker om olika samverkansåtgärder verkar ha påverkat sjukfrånvaron. Rapporten Uppföljning och utvärdering av Sjukvårdsmiljarden är en slutrapport som sammanfattar flera delstudier, analyserar sjukfrånvaron på länsnivå samt diskuterar statsbidragets utformning.

Samverkan både bra och dåligt

Sjukfrånvaron har minskat särskilt mycket i län som arbetar med att samordna sjukskrivningsprocessen på ledningsnivå. Däremot har sjukfrånvaron inte minskat lika mycket i län som samverkar om bedömning och rehabilitering. Resultaten bygger på intervjuer med ledningspersoner, dokumentstudier och registerdata över sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron på länsnivå

Det finns inga tydliga samband mellan sjukfrånvaroutvecklingen i de olika länen och vilka typer av åtgärder som införts. Men sjukfrånvaron har minskat mer i Östergötland och Värmland än i övriga landet sedan Sjukvårdsmiljarden infördes.

Fokus på sjukpenningdagar

Sjukvårdsmiljarden gör det framförallt lönsamt för landstingen att minska antalet sjukpenningdagar. Detta innebär att det kan finnas ekonomiska drivkrafter för landstingen att medverka till att personer flyttas från sjuk­penning till sjuk- och aktivitetsersättning. Om det har skett har vi däremot inte undersökt.

Data från Försäkringskassan

Rapporterna bygger på sjukfrånvarodata från Försäkringskassan. För att kontrollera för skillnader mellan länen som landstingen inte rår över, t.ex. andel sysselsatta, ålders- och branschstruktur, kombineras dessa med socioekonomiska variabler från databasen LOUISE.

Kontakt

Vid frågor kontakta Erica Lindahl på telefon 018-471 60 57 eller
e-post: erica.lindahl@ifau.uu.se.