Val av högskola och inkomster – hur stabil är rangordningen?

Författare: Marie Gartell, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:17

I den här rapporten undersöker jag hur stabil rangordningen av svenska universitet och högskolor är med avseende på vilka framtida inkomster examinerade studenter får. I studien testas en rad metodval för att göra sådana rangordningar. Resultaten visar att rang­ordningen varierar en del mellan olika metoder och modellspecifikationer. Trots det är det tydligt att ungefär samma lärosäten hamnar i den övre respektive nedre delen av rangordningen oberoende av metodval. Studien tyder vidare på att etableringsåret för hög­skolan inte spelar någon roll för var i rangordningen lärosätet hamnar. Däremot varierar rangordningen mellan olika utbildnings­inriktningar.