En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser

Författare: Caroline Hall , Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:1

Den här rapporten studerar om Arbetsförmedlingens insatser för arbetslösa ungdomar leder till att de snabbare hittar jobb jämfört med vad de skulle ha gjort om de tagit del av förmedlingens ordinarie utbud för äldre arbetslösa. I rapporten jämför vi arbetslösa 24-åringar, som kan ta del av förmedlingens ungdomsinsatser, med arbetslösa som är födda samma år men som hunnit fylla 25 år och därmed erbjuds övrig förmedlingsservice. Resultaten visar att ungdomsinsatserna förkortade tiden i arbetslöshet under 2008. Denna effekt inträder efter ungefär tre månaders öppen arbetslöshet, i direkt anslutning till att 24-åringarna hade möjlighet att delta i jobbgarantin för ungdomar. Vi finner inte motsvarande positiva effekt för 2009. Under 2009 verkar dock 24-åringar få jobb i något snabbare takt än 25-åringar innan tre månaders arbetslöshet, det vill säga innan de ska anvisas till jobbgarantin. Vi finner inte några långsiktiga effekter av att delta i ungdomsinsatserna vare sig för 2008 eller 2009. Ett år efter arbetslöshetens början var 24- och 25-åringar inskrivna på Arbetsförmedlingen i lika hög grad.