Går socialbidrag i arv? En analys av svenska syskondata

Författare: Karin Edmark, Och Kajsa Hanspers, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:29

Den här rapporten undersöker om individer som växer upp i familjer med ekonomiskt bistånd löper högre risk att få ekonomiskt bistånd som vuxna. Genom att jämföra syskon i familjer där föräldrar började få ekonomiskt bistånd efter att det äldre syskonet blivit vuxet, försöker vi särskilja effekten av ekonomiskt bistånd hos föräldrarna från andra familjespecifika faktorer som också påverkar benägenheten för ekonomiskt bistånd.

Undersökningen tyder på att barn som växer upp med föräldrar som får ekonomiskt bistånd själva löper större risk att få ekonomiskt bistånd som unga vuxna. Denna samvariation är starkast under barnens sena tonår, och kvarstår även då vi konstanthåller för en rad ekonomiska och demografiska faktorer. Den syskonbaserade analysen ger dock inte något stöd för att denna samvariation avspeglar ett orsakssamband. Sammantaget tyder detta på att familjespecifika faktorer, som vi inte kan observera i vårt datamaterial, är förklaringen till sambandet i biståndstagande mellan föräldrar och barn, snarare än att det finns ett orsakssamband mellan föräldrars och barns biståndstagande.