Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet

Sammanfattning av Rapport 2011:8

Första halvan av 1990-talet kännetecknades av massuppsägningar och en kraftigt stigande arbetslöshet. De hundratusentals uppsagda fick dessutom uppleva försämringar i de flesta trygghetssystem. Vi studerar i den här rapporten i vilken utsträckning uppsägningarna och arbetslösheten ledde till ökad sjuklighet bland de drabbade.

För dem som drabbades av massuppsägningar finner vi en förhöjd risk för förtida död motsvarande 8–18 procent för män och 5–6 procent för kvinnor. Att bli arbetslös ökade också risken för förtida död bland män, men endast med 4–6 procent, medan risken för förtida död bland arbetande kvinnor är 0–12 procent högre än för dem som är arbetslösa. Risken att behöva slutenvård var dock förhöjd bland både arbetslösa män och kvinnor.

Studien visar också att de negativa hälsokonsekvenserna av massuppsägningar och arbetslöshet i stor utsträckning kan hänföras till ökad psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion.