Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt

Författare: Hans Grönqvist, Och Caroline Hall , Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt 2012, nr. 3, sid. 26-36

Sammanfattning av Rapport 2011:27

Denna rapport studerar sambandet mellan utbildning och tidigt barnafödande. Vi undersöker effekten av att påbörja en längre gymnasieutbildning på sannolikheten att få barn under tonåren. För att fånga orsakssambandet utnyttjar vi en försöksverksamhet med förlängda yrkesutbildningar i gymnasieskolan som fanns på många håll i landet under åren 1988–1990. Våra resultat visar att kvinnor som påbörjade de längre utbildningarna hade en lägre sannolikhet att ha fått barn vid 20 års ålder, jämfört med kvinnor som påbörjade kortare utbildningar. Utbildningslängden verkar dock endast ha betydelse för kvinnor med relativt högutbildade föräldrar och kvinnor med höga avgångsbetyg från grundskolan; för kvinnor med lågutbildade föräldrar och kvinnor med låga grundskolebetyg är effekten inte statistiskt signifikant. Vi finner inte heller någon effekt av utbildningens längd på sannolikheten att män blir fäder tidigt i livet. För de grupper vars fertilitet påverkades verkar det röra sig om ett senarelagt snarare än ett minskat totalt barnafödande; utbildningslängden hade ingen effekt på antalet barn vid 32 års ålder.