Sociala kontakter och ungdomars inträde på arbetsmarknaden

Författare: Francis Kramarz, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:21

Det är numera väl känt att en stor del av alla arbetstillfällen tillsätts via någon form av informella kontakter. Däremot saknas en djupare förståelse för varför det ser ut på det sättet, och vilka typer av kontakter som är viktiga för vilka grupper. Denna rapport redovisar analyser av ungdomars användande av sociala kontakter vid inträdet på arbetsmarknaden. Fokus ligger på betydelsen av familjeband. Vi visar att familjekontakter framförallt är betydelsefulla inkörsportar till de första jobben för ungdomar med låg utbildning och dåliga studieresultat. Betydelsen är dessutom större när arbetslösheten är hög. Andra, mindre starka, sociala kontakter som grannar och skolkamrater är också av viss betydelse, men där finner vi inga skillnader beroende på utbildningsbakgrund. Detta tyder på att starka sociala band är relativt sett mer viktiga för ungdomar med sämre förutsättningar. Vi redovisar även analyser som tyder på att rekryteringar som uppstår på grund av starka sociala band inte tränger undan andra rekryteringar.