Om förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre

Sammanfattning av Rapport 2012:16

Denna rapport studerar effekten av två riktade skattelättnader för äldre, i form av förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter, som infördes samtidigt år 2007. Skattelättnaderna gällde för arbetstagare som hade fyllt 65 år vid skatteårets ingång. I analysen jämförs arbetsmarknadsutfall mellan personer som fyllde 65 år strax före eller strax efter årsskiftet, vars skattesatser skiljde sig åt till följd av dessa reformer, före och efter att de båda skattelättnaderna infördes år 2007. Resultaten tyder på att de riktade skattelättnaderna ökade sysselsättningen under året närmast efter 65-årsdagen med 1,5 procentenheter bland dem som hade en beskattningsbar arbetsinkomst åtminstone något av åren tre till fem år tidigare. En statsfinansiell analys visar dock att sysselsättningsökningen inte var stor nog för att kompensera för de minskade skatteintäkterna.