Rehabiliteringsgarantin

Författare: Pathric Hägglund, Och Per Johansson, Och Lisa Laun , Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2013, årgång 41, nr. 5, sid. 62-70

Sammanfattning av Rapport 2012:26

Rehabiliteringsgarantin infördes år 2008 och innebar en satsning på kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och på multimodal rehabilitering (MMR) för personer med icke specifika rygg- och nackbesvär. Syftet var att minska och förebygga sjukskrivningar, där dessa diagnoser förekommer. I rapporten analyseras effekterna av KBT- och MMR-behandlingar inom ramen för rehabiliteringsgarantin i Region Skåne på sjukfrånvaro, vårdkonsumtion och läkemedelskonsumtion. Resultaten visar att KBT-behandling för patienter, som inte är sjukskrivna då behandlingen inleds, minskar både sjukfrånvaron och antalet läkemedelsförskrivningar under året efter att behandlingen inleddes, medan antalet vårdbesök ökar något. För KBT-patienter som var sjukskrivna då behandlingen inleddes, finns ingen effekt på sjukfrånvaron. Däremot finns det en minskad förskrivning av läkemedel och ett ökat antal vårdbesök. För MMR-patienterna är resultaten nedslående. De visar en ökad sjukfrånvaro, ett ökat antal vårdbesök och ingen effekt på antalet läkemedelsförskrivningar under året efter att behandlingen inleddes.