Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen

Författare: Per Johansson, Och Sophie Langenskiöld, Och Stefan Eriksson, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2013, årgång 41, nr. 5, sid. 14-26

Sammanfattning av Rapport 2012:13

Vi studerar svenska arbetsgivares rekryteringsbeteende med data från ett hypotetiskt valexperiment (ett ”stated choice” experiment). I experimentet får arbetsgivarna först beskriva en anställd som nyligen slutat och därefter välja mellan två hypotetiska sökande att kalla till en anställningsintervju eller att anställa som en ersättare för den tidigare anställde. De två sökande skiljer sig åt vad gäller kön, ålder, utbildning, erfarenhet, etnicitet, religiös trosuppfattning, familjesituation, vikt och hälsa. Våra resultat visar att arbetsgivare väljer bort sökande som är äldre, icke-européer, muslimer, judar, har flera barn, är överviktiga eller har en historik av sjukfrånvaro. Vi finner också att en ökning av arbetsgivarnas kostnad för osäkerhet i anställningsprocessen – genom ett ökat medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – riskerar att leda till att färre personer anställs, men att det inte påverkar graden av diskriminering. Slutligen finner vi endast små skillnader i graden av diskrimineringen mellan olika typer av rekryterare och företag. Sammantaget indikerar våra resultat att diskrimineringen, åtminstone delvis, återspeglar diskriminering på grund av osäkerhet om de sökandes produktivitet (dvs. statistisk diskriminering).