Hur arbetslivserfarenhet och nätverk kan förändra avkastningen på förmågor och utbildning

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Lena Hensvik, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:14

Rapporten studerar hur avkastningen på olika typer av kvalifikationer påverkas av hur mycket information arbetsgivarna har tillgång till. Rapportens första del visar att arbetsgivare lägger relativt stor vikt vid formella meriter (utbildning) när de sätter löner för tidigare oprövad arbetskraft. I takt med en ökad anställ­ningstid försvagas dock kopplingen mellan utbildning och lön samtidigt som kopplingen mellan lönen och relativt svårobserverade för­mågor (uppmätta vid den militära mönstringen) blir allt starkare. Dessa mönster kan tolkas som att arbetsgivare som anställer oprövad arbetskraft övervärderar enkelt obser­verade attribut vid anställningstillfället, men att (initialt) dolda förmågor pre­mieras allt mer i takt med att arbetstagaren skaffar sig arbetslivserfarenhet. Rapportens andra del visar att personer som anställts via nätverk i genomsnitt har kortare formell utbildning men bättre svårobserverade förmågor än andra nyanställda. Detta tyder på att nätverk, på samma sätt som arbetslivserfarenhet, kan ge arbetsgivare möjlighet att värdera andra typer av förmågor än de som fångas upp av formell utbildning.