Medförde längre och mer generella yrkesprogram en minskad risk för arbetslöshet?

Författare: Caroline Hall , Och

Sammanfattning av Rapport 2013:16

I denna rapport undersöker jag om mer generell utbildning minskar risken för fram­tida arbetslöshet genom att studera hur yrkeselever med olika mängd generella äm­nen i sin utbildning klarade sig på arbetsmarknaden under låg­kon­junk­turen 2008−2010. För att hantera att det inte är slumpmässigt vilka elever som väljer olika typer av utbildningar utnyttjar jag förändringen av yrkes­utbildningarna på gym­nasiet i början på 1990-talet. Yrkeslinjerna för­längdes då från 2- till 3-åriga sam­tidigt som det allmänna teoretiska innehållet utökades. Reformen föregicks av en för­söks­­verksamhet i ett stort antal kom­muner. Metoden som används i rapporten går ut på att jämföra ut­vecklingen av arbetsmarknadsutfall bland elever med olika till­gång till de 3-åriga mer generella försökslinjerna. Resultaten ger inget stöd för en min­skad risk för arbetslöshet till följd av att läsa en längre och mer generell yrkes­linje. För elever med låga grundskolebetyg verkar de nya linjerna istället ha medfört en ökad risk för arbetslöshet. En trolig förklaring till de sämre arbets­marknads­utfallen för denna grupp är de ökade avhoppen från gymnasieskolan som blev en konsekvens av för­änd­ringen av yrkeslinjerna.