”Vara med i gänget?” – Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram

Författare: Maria Hedlin, Och Magnus Åberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:23

I den här rapporten undersöker vi den yrkessocialisation som sker inom två av gymnasieskolans yrkesprogram, Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO). Studien bygger på deltagande observa­tioner och intervjuer med elever, lärare och praktikhandledare inom program­men. Ansatsen är kvalitativ, vilket ger en detaljerad inblick i aspekter av yrkes­socialisationen, men som däremot inte ger den kvantitativa studiens möjlighet till generalisering.

Genus, det vill säga kollektiva föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt”, är en viktig aspekt av elevernas yrkessocialisation. Inom VO är män efter­traktade och efterlängtade. Den starka och ”självklara” efterfrågan på män inom vården innebär att männen tillskrivs en högre status än sina kvinnliga kollegor. Inom BA:s husbyggnadsinriktning odlas en "vi-känsla" som bygger på en snäv maskulinitetsnorm. Den blir problematisk för de män och kvinnor som inte motsvarar idealen inom gemenskapen. Inom BA:s måleriinriktning efterfrågas kvinnor, men de uppfattas också hota yrkets manliga könskodning. En slutsats är att genus betydelse för yrkessocialisationen behöver beaktas i utbildningarnas alla delar.